Σεμινάρια και εκπαιδεύσεις

Σεμινάρια και εκπαιδεύσεις

Δείτε παρακάτω τις εκπαιδεύσεις στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχετε. Σε γενικές γραμμές, οι εκπαιδεύσεις αυτές λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Inforest Research o.c. ενώ είναι δυνατόν σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς οι εκπαιδεύσεις να γίνονται σε άλλους χώρους.

Αναλυτικά:

 1. Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και βασική εκπαίδευση στο Quantum GIS (QGIS). Η εκπαίδευση γίνεται στην έκδοση "Q-GIS v2.8 Wien". Είναι εκπαίδευση τεσσάρων (4) ημερών και είκοσι (20) ωρών. Το κύριο βάρος της εκπαίδευσης δίδεται στην διαχείριση διανυσματικών δεδομένων και αποτελεί προαπαιτούμενη για οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση στο QGIS και άλλα συστήματα γεπληροφορικής ανοικτού κώδικα. - [QGIS01]
  [ περισσότερα]    [ εγγραφείτε]

 2. Εργασία με το Συστήμα Γεωγραφικών Πληροφοριών Quantum GIS (QGIS) με έμφαση στα raster δεδομένα. Η εκπαίδευση γίνεται στην έκδοση "Q-GIS v2.8 Wien". Είναι εκπαίδευση τριών (3) ημερών και δεκαπέντε (15) ωρών. Το κύριο βάρος της εκπαίδευσης δίδεται στην διαχείριση raster δεδομένων και αποτελεί την συνέχεια της βασικής εκπαίδευσης [QGIS01] στο QGIS. - [QGIS02]
  [ περισσότερα]    [ εγγραφείτε]

 3. Βασική εκπαίδευση στη χρήση του λογισμικού ΣΓΠ Manifold System GIS. Η εκπαίδευση διαρκεί τρεις (3) ημέρες και δεκαπέντε (15) ώρες. Πρέπει ο εκπαιδευόμενος να έχει βασικές γνώσεις σε ΣΓΠ ή και να έχει κάνει χρήση αντίστοιχων λογισμικών. Δίδει τις απαραίτητες γνώσεις στο χρήστη για την αποτελεσματική χρήση του λογισμικού. ΔΕΝ καλύπτονται τα αντικείμενα του προγραμματισμού και του Internet Map Server. - [MNF01]
  [ περισσότερα]    [ εγγραφείτε]

 4. Εισαγωγή στην τηλεπισκόπηση με χρήση εμπορικού και Open source λογισμικού. Η εκπαίδευση διαρκεί τρεις (3) ημέρες και δεκαπέντε (15) ώρες. Η εκπαίδευση προσφέρει την απαραίτητη θεωρητική εισαγωγή στην τηλεπισκόπηση, τα τηλεπισκοπικά συστήματα και την επεξεργσία των ψηφιακών δεδομένων που προέρχονται από αυτά με τη χρήση του ENVI, του eCognition και λογισμικού ανοικτού κώδια. Αποτελεί εξαίρετο υπόβαθρο για την κατανόηση του αντικειμένου της της τηλεπισκόπησης. Είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση στην τηλεπισκόπιση και ανάλυση εικόνας.- [RS01]
  [περισσότερα]    [ εγγραφείτε]

 5. Βασική εκπαίδευση στο λογισμικό ανάλυσης τηλεπισκοπικών εικόνων ENVI (ENvironment for Visualising Images). Η εκπαίδευση διαρκεί τρεις (3) ημέρες και δεκαπέντε (15) ώρες. Η εκπαίδευση στηρίζεται κυρίως στην χρήση του ENVI Classic, και στις βασικές μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας τηλεπικοπικών εικόνων. - [ENV01]
  [περισσότερα]    [ εγγραφείτε]

 6. Βασική εκπαίδευση στο λογισμικό αντικεινοστραφούς ταξινόμησης και ανάλυσης eCognition Developer. Η εκπαίδευση διαρκεί τρεις (3) ημέρες και δεκαπέντε (15) ώρες. Δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα μετά το πέρας αυτής να μπορεί να δημιουργήσει ένα έργο για την ανάλυση και ταξινόμηση εικόνας. Είναι απαράιτητη η βασική γνώση στην τηλεπισκόπιση και ταξινόμηση εικόνων. - [ECDEV01]
  [ περισσότερα]    [ εγγραφείτε]